Křesťané Kuřim

Blog

Za co se Církev modlí?

Převzato z knihy: Let the nations be glad
Autor: John Piper

 Prosili Boha, aby vyvýšil své jméno ve světě:

"Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno." (Mt 6:9).

 

Prosili Boha, aby rozšířil své království na světě:
"Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi." (Mt 6:10).

  

 Prosili Boha, aby se evangelium šířilo a bylo oslaveno: 

"A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás" (2.Te 3:1).

 

Prosili Boha o plnost Ducha svatého:
"Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!" (Lk 11:13, Ef 3:19).

 

Prosili Boha, aby zjednal právo svému lidu:
"Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?" (Lk 18:7).

 

Prosili Boha, aby zachránil nevěřící:
"Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel spásy." (Řm 10:1).

 

Prosili Boha, aby namířil použití meče:
"Přijměte ... meč Ducha, jímž je slovo Boží´. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne" (Ef 6:17 - 18).

 

Prosili Boha o odvahu ke zvěstování:
"V každý čas se v Duchu svatém modlete ... i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia" (Ef 6:18 - 19).
"Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo" (Sk 4:29).

 

Prosili Boha o znamení a zázraky:
"Tedy, Pane ... dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše." (Sk 4:29 - 30).
"Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu." (Jk 5:17 - 18).

 

Prosili Boha za uzdravování zraněných blízkých:
"Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno." (Jk 5:14 - 15).

 

Prosili Boha za uzdravování nevěřících:
"Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho." (Sk 28:8).

 

Prosili Boha za vymítání démonů:
"Řekl jim: "Takový duch nemůže vyjít jinak, než modlitbou a postem." (Mk 9:29).

 

Prosili Boha o zázračná vysvobozování: "Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále modlila k Bohu.... S tím vědomím (osvobození) šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se." (Sk 12:5, 12).
"Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta." (Sk 16:25 - 26).

 

Prosili Boha, aby křísil mrtvé: "Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: "Tabito, vstaň!" Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku." (Sk 9:40).

Prosili Boha, aby dodával svým bojovníkům nezbytnosti:
"Náš denní chléb dej nám dnes." (Mt 6:11).

 

Prosili Boha za strategickou moudrost:
"Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána." (Jk 1:5).

 

Prosili Boha, aby zřídil vedení místních církví:
"V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili." (Sk 14:23).

 

Prosili Boha, aby vyslal posily:
"Proste proto Pána žně ať vyšle dělníky na svou žeň!" (Mt 9:38).
"Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu." (Sk 13:2 - 3).

 

Prosili Boha o úspěch jiných misií:
"Prosím vás, bratří, pro našeho Pána Ježíše Krista a pro lásku, která je z Ducha, pomáhejte mi v boji svými přímluvami u Boha, abych byl zachráněn před nevěřícími v Judsku a aby moje služba pro Jeruzalém byla tamějším bratřím vítaná." (Řm 15:30 - 31).

 

Prosili Boha za jednotu a harmonii:
"Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal." (Jn 17:20 - 21).

 

Prosili Boha za povzbuzení soudržnosti:
"Ve dne v noci vroucně prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit, čeho se nedostává vaší víře." (1.Te 3:10).

 

Prosili Boha, aby byli schopni rozlišit dobré od zlého:
"A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův" (Fl 1:9 - 10).

 

Prosili Boha , aby znali Jeho vůli:
"Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli." (Ko 1:9).

 

Prosili Boha, aby Jej znali lépe:
"Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha" (Ko 1:10, Ef 1:17).

 

Prosili Boha o sílu k porozumění Kristovy lásky:
"Proto klekám na kolena před Otcem... (abyste) mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží." (Ef 3:14, 18 - 19).

 

Prosili Boha o hlubší pochopení zajištění naděje:
"Nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách...  a (abyste) osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu" (Ef 1:16, 18).

 

Prosili Boha o sílu a vytrvalost:
"a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti" (Ko 1:11, Ef 3:16).

 

Prosili Boha za hlubší porozumění Jeho síly mezi nimi:
"nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách... a osvíceným vnitřním zrakem (abyste) viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme." (Ef 1:16, 18 - 19).

 

Prosili Boha, aby jejich víra nebyla zničena:
"Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím."(Lk 22:32).
"Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka." (Lk 21:36).

 

Prosili Boha o větší víru:
"Chlapcův otec rychle vykřikl: "Věřím, pomoz mé nevíře!"
(Mr 9:24, Ef 3:17).

 

Prosili Boha, aby neupadli do pokušení:
"A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého." (Mt 6:13).
"Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé." (Mt 26:41).

 

Prosili Boha, aby naplnil jejich rozhodnutí:
"Proto se stále za vás modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a svou mocí přivedl k naplnění každé vaše dobré rozhodnutí a dílo víry." (2.Te 1:11).

 

Prosili Boha, aby dělali dobré skutky:
"Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha" (Ko 1:10).

 

Prosili Boha za odpuštění jejich hříchů:
"A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám." (Mt 6:12).

 

Prosili Boha za ochranu od zlého:
"Vysvoboď nás od zlého." (Mt 6:13).

 

Jelikož je to Dárce, komu se dostává slávy, tak vše, co modlitba ukazuje je,

že raná církev měla záměr činit Boha tím nejhlavnějším v misii církve.

Nežila ze své vlastní síly, moudrosti ani víry. Žila z Boha.

Bůh byl ten, kdo dával sílu, moudrost a víru.

Tím pádem se Bohu dostávala sláva.

 

 

Jste zde: Hlavní strana Blog Za co se Církev modlí?