Křesťané Kuřim

Blog

Jak být usmířen s Bohem?

abc

 

Odpověď na tuto otázku má věčné důsledky; proto potřebujete přesnou odpověď od důvěryhodného zdroje. V tomto článku najdete sedm základních přesvědčení, která Bůh požaduje, abychom s Ním mohli strávit věčnost v nebesích.

A co je nejdůležitější – tato přesvědčení vycházejí z jediného autoritativního zdroje pravdy na zemi: z Bible.

1. BOŽÍ EXISTENCE

Židům 11:6 „Bez víry však není možné se Mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je.“

Věříte, že Bůh existuje? Římanům 1:18-23 vysvětluje, že Boží existence je Vám „zřejmá“

z toho, jak Bůh svět stvořil, a proto, že vám ji Bůh sám „zjevil“. Podle apoštola Pavla sice mnoho lidí „potlačuje pravdu“ o Boží existenci, ale důkazy jsou tak jasné, že Bůh říká, že „jsou bez výmluvy“ pro svou nevíru.

2. REALITA HŘÍCHU A JISTÉHO SOUDU

1. Janův 1:8 „Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a pravda v nás není.“

Kdybyste měli rakovinu, chtěli byste, aby vám váš lékař řekl, že je vše v pořádku, jen aby nezranil Vaše city? Nebo chcete slyšet pravdu, abyste mohli začít s léčbou? Pravdou je, že hřích je devastující a strašný, že zasahuje každou oblast života a zasluhuje si, aby ho svatý Bůh potrestal věčnostní v pekle. A nejsou zde žádné výjimky, protože Římanům 3:23 říká, že „všichni zhřešili a postrádají Boží slávu.“  Důsledek nám Pavel říká v Římanům 6:23, „mzdou hříchu je smrt“ – a tou je věčné oddělení od Boha v pekle.

3. OSOBA JEŽÍŠE KRISTA

1. Janův 4:2-3 „Podle toho poznávejte Ducha Božího: Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha; to je ten duch Antikrista.“

Věděli jste, že svědkové Jehovovi, mormoni, muslimové mají různé pohledy na tom, kým je Ježíš? Bible říká, že Ježíš se narodil jako plně člověk a plně Bůh. Kdyby nebyl Bohem, nemohl by být svatou, bezhříšnou obětí za hřích, a kdyby nebyl člověkem, nemohl by být naším dokonalým zástupcem.

4. ODPUŠTĚNÍ SKRZE JEŽÍŠOVU SMRT NA KŘÍŽI

Židům 9:22 „Bez vylití krve není odpuštění.“

Možná se ptáte „Co mohu udělat, abych byl zachráněn?“ Odpovědí je, že nemůžete udělat vůbec nic. Lidské snahy nedokáží zajistit odpuštění hříchů. Na základě čeho tedy Bůh odpouští hřích?

Možná, že víte o prvních pesachu, který byl ustanoven, když Bůh vysvobozoval a vedl Izrael z Egypta (Exodus 12). Bůh přikázal, aby Izraelci namazali krev beránka okolo dveří svých domů. Řekl: „Když uvidím tu krev, pominu vás a nebude mezi vámi zhoubná pohroma...“ (12:13). Právě zde vidíme důležitost krvavé oběti: život za život. Leviticus 17:11 říká „Krev získává pro člověka smíření.“ Problémem však je, že „je nemožné, aby krev býků a kozlů odstraňovala hříchy“ (Židům 10:4).

Jelikož Ježíš byl Bohem v lidském těle, byl bez hříchu, a tak mohl být dokonalou obětí za hřích. Jak řekl Jan Křtitel, „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa!“ (Jan 1:29). Písmo spojuje Ježíšovu oběť s pesachem: „Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován“ (1. Kor 5:7). A protože Ježíš zemřel za hříšníky, „krev Ježíše Krista … nás očišťuje od každého hříchu“ (1. Janův 1:7).

5. KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ

1. Korintským 15:17 „Není-li však Kristus vzkříšen, vaše víra je marná, ještě jste ve svých hříších.“

Bůh ukázal, že je spokojen s Ježíšovou obětí, tím, že Ho vzkřísil z mrtvých. Ježíšovo vzkříšení dává věřícím naději, že jejich těla budou jednoho dne vzkříšena z hrobu stejně, jako byl vzkříšen Ježíš.

6. OSPRAVEDLNĚNÍ SAMOTNOU VÍROU

Římanům 3:28 „Soudíme totiž, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona.“

Mnoho lidí věří, že Bůh má jakousi vesmírnou váhu, na které váží jejich skutky, a když dobré skutky převáží ty špatné, člověk jde do nebe. To rozhodně není dobrá zpráva, protože lidé žijí v neustálém strachu, že neudělali dost pro to, aby si

zasloužili nebo udrželi své spasení.

Galatským 2:16 dokazuje, že ospravedlnění (Boží prohlášení někoho za spravedlivého) je jedině skrze víru:

 „Člověk není ospravedlňován ze skutků Zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my jsme v Krista Ježíše uvěřili, abychom byli ospravedlněni z víry Kristovy, a ne ze skutků Zákona, protože ze skutků Zákona nebude ospravedlněn žádný člověk.“

 Proto se nikdo nemůže vychloubat svými skutky; k Bohu přicházíme s prázdnýma rukama, padáme před křížem a věříme, že Ježíšova dokonalá oběť na kříži je 100% dostatečná, aby odstranila náš hřích.

7. PŘÍKAZ: ČIŇTE POKÁNÍ A VĚŘTE

Marek 1:15 „Čiňťe pokání a věřte evangeliu.“

Bůh pouze nedoporučuje, abyste věřili. Ne, přikazuje Vám činit pokání (odvrátit se od hříchu k Bohu) a věřit. Skutky 17:30-31 říkají: „Bůh nyní nařizuje lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých.“

Váš hřích bude potrestán. Můžete se rozhodnout, že Ježíše odmítnete a budete za své hříchy platit celou věčnost v pekle; pokud se však odvrátíte od hříchu a uvěříte v Něj, Váš dluh bude díky Ježíšově dílu na kříži okamžitě splacen.

Proč se stát křesťanem? Protože právě skrze pokání a víru zjistíte, proč jste byli stvořeni – abyste oslavovali Boha. A skrze oslavování Boha vírou v Ježíšovu smrt a vzkříšení najdete skutečný pokoj, lásku, radost a život v plnosti!

“Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně, neboť Písmo praví: ‚KAŽDÝ, KDO V NĚHO VĚŘÍ, NEBUDE ZAHANBEN.‘“ (Římanům 10:9–11)

 

KONTAKTUJTE NÁS!

Jestli máte nějaké otázky ohledně tohoto letáku, nebo jestli si chcete s někým promluvit o vašem vztahu vůči Bohu, moc rádi si s Vámi promluvíme. Neváhejte nás kontaktovat na uvedené adrese. A, jestli jste křesťané, je důležité, abyste byli

napojeni na místní sbor a nezanedbávali společné shromažďování věřících k uctívání a vzájemnému povzbuzení (Židům 10:25). Doufáme, že se s Vámi brzy uvidíme!

Nedělní bohoslužba začíná v 9:45.

Křesťané Kuřim
Pension U Mostu
Legionářská 281, 664 34 Kuřim'

www.youtube.com/krestanekurim 

autor článku: Jonathan Moorhead, Ph.D.

 

Jste zde: Hlavní strana Blog Jak být usmířen s Bohem?